logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zwołuję posiedzenie K o m i s j i Budżetu i Finansów Rady Gminy Lasowice Wielkie na dzień 18.06.2021 r. / piątek/ godz. 8:00

 Lasowice Wielkie, dnia 15.06.2021 r.

 

RG.0012.5.2021

 

    Według  rozdzielnika

                                

                                   Zwołuję  posiedzenie  K o m i s j i    Budżetu i Finansów Rady Gminy Lasowice Wielkie  na dzień    18.06.2021 r. / piątek/ godz. 8:00  w  sali posiedzeń Urzędu Gminy   w Lasowicach Wielkich .

 

Temat  posiedzenia :

 

 1. Rozpatrzenie – analiza pism  przekazanych na posiedzenie komisji / materiały w załączeniu /
 • Urzędu Gminy znak FN.3026.77.2021 z dnia 15.06.2021 r. dotyczące zakresu przekazanych materiałów na posiedzenie komisji,
 1. Analiza projektów uchwał :
 • w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej
 • w sprawie w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Lasowice Wielkie za rok 2020.
 • o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lasowice Wielkie na 2021 rok jako części strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Lasowice Wielkie.
 • w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2021/2022 na terenie Gminy Lasowice Wielkie.
 1. Analiza raportu o stanie Gminy Lasowice Wielkie za rok 2020. / przesłano pocztą elektroniczną dnia 31.05.2021 r./
 2. Ocena działalności/ wydatki / OSP Gminy za rok 2020.
 3. Sprawy bieżące .

 

                                                                                                         Z   p o w a ż a n i e m

                                                                                       

                                                                                        Przewodnicząca Komisji

                                                                                        

                                                                                             Brygida Kasprzyk

      O t r z y m u j ą  :

Komisja Budżetu i Finansów

 1. Brygida Kasprzyk - Przewodniczący
 2. Klaudia Schudy - Z-ca Przewodniczącego
 3. Jerzy Lipiński    - Członek
 4. Gabriela Prochota - Członek
 5. Wioletta Woźny    - Członek
 6. Dariusz Pikor - Członek                                       

       

      Wójt Gminy Lasowice Wielkie   Pan Daniel Gagat

     

Do wiadomości :

      Z-ca Wójta Gminy Lasowice Wielkie Pan Krzysztof Lech

      Skarbnik Gminy Lasowice Wielkie Pani Izabela Dokupil

      Sekretarz Gminy Pan Joachim Smolnik

Podstawa urlopowania.

Art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz.U.z 2020 r. poz.713 /

Metryka

Liczba odwiedzin 1562
Osoba wprowadzająca informację Jarosław Sułkowski
Osoba publikująca informację Jarosław Sułkowski
Osoba odpowiedzialna za informację Jarosław Sułkowski
Data opublikowania 2021-06-16 12:09:34
Zmodyfikował Jarosław Sułkowski
Data ostatniej aktualizacji 2021-06-16 12:09:49

Historia zmian