logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jasienie

 

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jasienie

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), Uchwały Nr XII/101/19 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 września 2019 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jasienie, zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jasienie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 13 grudnia 2021 r. do 5 stycznia 2022 r.

 

Projekt planu wraz z prognozą udostępniony będzie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie https://bip.lasowicewielkie.pl.

 

We wskazanym okresie wyłożenia można także zapoznać się z ww. projektem planu w siedzibie Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.  Ze względu na trwający stan epidemii i konieczność zapewnienia odpowiedniego dystansu społecznego, chęć wglądu do wyłożonych materiałów należy zgłosić z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem telefonicznie pod nr 77/417 54 80 lub mailowo na adres: rgk_jach@lasowicewielkie.pl  w celu ustalenia miejsca i terminu indywidualnego spotkania. 

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w formie teleinformatycznej – internetowej tzw. on-line. Termin dyskusji ustalono na dzień 05 stycznia 2022 r. o godz. 14.00. Dodatkowe informacje odnośnie dyskusji publicznej można także uzyskać pod nr 77/417 54 80.

 W dyskusji publicznej można będzie wziąć udział po wcześniejszym zgłoszeniu –w nieprzekraczalnym terminie do dnia  poprzedzającego termin dyskusji na adres e-mail: rgk_jach@lasowicewielkie.pl przy jednoczesnym podaniu imienia i nazwiska albo nazwy, adresu zamieszkania albo siedziby oraz adresu e-mail do kontaktu.

Po dokonaniu zgłoszenia, na wskazany adres e-mail, przesłane zostanie potwierdzenie wraz z linkiem umożliwiającym dołączenie do dyskusji publicznej.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi, zgodnie z art. 8c i art. 18 ust. 2 ustawy, należy składać w formie papierowej na adres Wójta Gminy Lasowice Wielkie, Lasowice Wielkie 99A, 46-282 LASOWICE WIELKIE lub elektronicznej, w szczególności za ej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej e-mail na adres: rgk_jach@lasowicewielkie.pl , z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy, a także adresu zamieszkania lub siedziby wnoszącego uwagę, w nieprzekraczalnym terminie do  26  stycznia 2022 r.

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono dane:

 • o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • o prognozie oddziaływania na środowisko,
 • o opracowaniu ekofizjograficznym,
 • o opiniach, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy.

 

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ww. ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy, należy wnosić do Wójta Gminy Lasowice Wielkie na zasadach i w terminie określonym powyżej dla projektu planu.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA (dane obowiązkowe: imię nazwisko, nazwa, adres):

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Lasowice Wielkie, Lasowice Wielkie 99A, 46-282 LASOWICE WIELKIE, e-mail: rgk_jach@lasowicewielkie.pl
 2. Wójt Gminy Lasowice Wielkie wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: : iod@lasowicewielkie.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 6, 8c, 14, 15 oraz zgodnie z art. 17 i 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w ramach realizacji zadań publicznych przez administratora oraz w celach archiwizacji dokumentacji w oparciu o ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach archiwalnych, zgodnie z art. 6 ust 1. lit e) rozporządzenia PEiR.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą zewnętrzni wykonawcy projektów dokumentów planistycznych realizujących zadania publiczne na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej oraz operator pocztowy lub osoba upoważniona do odbioru dokumentów.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77, na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym zgodnie z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W razie nie podania danych osobowych złożona uwaga nie będzie rozpatrywana w trybie określonym w art. 17 pkt 12 ww. ustawy.
 9. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ww. rozporządzenia.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA (dane dodatkowe: telefon, e-mail):

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Podając dane dodatkowe, wyraża Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia postępowania administracyjnego (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 2. Pani/Pana dane dodatkowe przetwarzane będą tylko w celu usprawnienia kontaktu organu rozpatrującego wniosek z wnioskodawcą.
 3. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 843
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2021-11-29 11:06:34
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2021-12-10 12:59:24

Historia zmian