logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Lasowice Wielkie - „Budowa instalacji przeznaczonej do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne oraz punktu zbiórki odpadów planowanego do eksploatacji przez EKOPLAST Recykling sp. z o.o.”

URZĄD GMINY LASOWICE WIELKIE                                                                                                                       Lasowice Wielkie 28.07.2023

 46-282 LASOWICE WIELKIE 99A

GK 6220.3.2023

ZAWIADOMIENIE

Wójta Gminy Lasowice Wielkie

         Stosownie do art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023, poz. 1094 t.j. ze zm.) w związku z art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego podaje się do wiadomości stronom postępowania, że zostało wszczęte na żądanie wnioskodawcy: EKOPLAST RECYCLING sp. z o.o., Trzebiszyn 67, 46-282 Trzebiszyn postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji przeznaczonej do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne oraz punktu zbiórki odpadów planowanego do eksploatacji przez EKOPLAST Recykling sp. z o.o.” Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach nr 1/18, 1/52, 1/53 o pow. 13835 m2, położonych w Trzebiszynie nr 67, gmina Lasowice Wielkie, województwo opolskie.

            Celem postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi. Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 § 1 Kpa (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 2000 ze zm.) w zakresie czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Równocześnie informuje się, że wystąpiono do  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Opolu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy  Lasowice Wielkie w pokoju nr 19. Uwagi i wnioski można składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Lasowice Wielkie, 46-282 Lasowice Wielkie 99A, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres doręczeń elektronicznych: rgk_wyrwa@lasowicewielkie.pl. Podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej, zgodnie z zapisami art. 63 § 1 ustawy Kpa, pozostawia się bez rozpoznania.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie stron o kolejnych etapach prowadzonego postępowania następować będzie w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie każdego następnego zawiadomienia wyłącznie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie. Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni i uważa się za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia niniejszego zawiadomienia (art. 49 Kpa)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż:

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Lasowice z siedzibą w Lasowicach Wielkich 99A (46-282). Z administratorem można skontaktować się mailowo: ug@lasowicewielkie.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. W Urzędzie Gminy wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez mailowo: iod@lasowicewielkie.pl. Dane przetwarzane są dla celów związanych z uzyskaniem zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości lub jej części, na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być podmioty upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone zostały w klauzuli informacyjnej wywieszonej na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej: www.lasowicewielkie.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”.

 

ZAMIESZCZONO:

1/ Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.

2/ Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.

3/ Tablica ogłoszeń w sołectwie Trzebiszyn

Metryka

Liczba odwiedzin 590
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2023-07-28 13:45:37
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2023-07-28 13:45:37