logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Wójt Gminy Lasowice Wielkie ogłasza publiczne rokowania na sprzedaż samochodu specjalnego – pożarniczego

 

                                          Lasowice Wielkie, dnia 04.10.2012 r.
 
 
Wójt Gminy Lasowice Wielkie
 
ogłasza
 
publiczne rokowania na sprzedaż samochodu  specjalnego – pożarniczego                                 marki JELCZ 005
 
o numerze rejestracyjnym: ODG 7463
rok produkcji: 1985 r.
data pierwszej rejestracji: 13.09.1985 r.
pojemność silnika: 6842 ccm
nr nadwozia: 09832
nr silnika: 18067
ilość miejsc: 6
 
 
Cena wywoławcza  4.850 zł. brutto
 
1.      Rokowania odbędą się w dniu 19 października 2012  r. o godz. 900 w siedzibie sprzedawcy – sala konferencyjna (sala nr 04 na parterze) Urzędu Gminy Lasowice Wielkie, 46-282 Lasowice Wielkie 99A.
2.      Oferty w zamkniętych kopertach należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy ( pok. nr 1 na I p. ) do dnia 18 października 2012 roku. Oferta powinna zawierać :
a)      imię, nazwisko i adres lub nazwę ( firmy ) i siedzibę oferenta,
b)      oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
c)      oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin
3.      Uczestnicy rokowań winni przed rozpoczęciem rokowań przedstawić Komisji Przetargowej ;
a)      osoby fizyczne – dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport),
b)      osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej – aktualny wypis z właściwego rejestru oraz upoważnienie udzielone przez organ przedstawicielski,
c)      pełnomocnicy – pełnomocnictwo do uczestnictwa w przetargu (w formie pisemnej),
d)     małżonek zamierzający samodzielnie nabyć środek trwały nabywany do majątku wspólnego – pisemna zgodę współmałżonka,
4.      Uczestnik rokowań, którego oferta została wybrana jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań.
5.      Samochód można oglądać w dniach od 08.10.2012 r. do dnia 17.10.2012 r. w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku, ul. Krakusa 1.
6.      Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do rozstrzygnięcia rokowań.
7.      Wójt Gminy Lasowice Wielkie zastrzega sobie prawo unieważnienia rokowań bez podania przyczyny.
 
Wójt Gminy
Lasowice Wielkie
Daniel Gagat

Metryka

Liczba odwiedzin 618
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2012-10-02 10:51:43
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2012-10-02 10:51:43