logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                                                                      Lasowice Wielkie, 20.12.2012r.

 

ZP.271.2.2012

 

 

 

                                                         ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

do wszystkich wykonawców

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny w Lasowicach Wielkich zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

Sukcesywne dostarczanie oleju opałowego wraz z transportem i rozładunkiem do jednostek wchodzących w skład Zespołu Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego w Lasowicach Wielkich”

wybrano ofertę nr 1 złożoną przez:

„PETROL” Sp. z o. o.

55-080 Kąty Wrocławskie, ul. 1 Maja 90

Cena oferty brutto: 3,58 zł (słownie: trzy złote i 58/100)

Uzasadnienie:

I.  Najkorzystniejszą ofertę  nie podlegającą odrzuceniu ani też wykluczeniu, złożyła  firma: „PETROL” Sp. z o. o., 55-080 Kąty Wrocławskie, ul. 1 Maja 90”. Wybrana oferta  nie podlegała odrzuceniu, a składający ofertę nie podlegał wykluczeniu. Zamawiający wybrał ofertę, bowiem spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o kryteria wyboru zawarte w SIWZ tj. kryterium wyboru 100 % cena.

 

II.  Zbiorcze zestawienie ofert:

Do Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty.

Numer oferty

Firma (nazwa)  oraz adres wykonawcy

Cena oferty brutto

Punktacja przyznana ofercie

1

„PETROL” Sp. z o.o.

55-080 Kąty Wrocławskie, ul. 1 Maja 90

3,58 zł

100

2

ORLEN PetroTank Sp. z o. o.

36-145 Widełka 869

3,59 zł

99,72

3

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BAAG” Renchen, Jończyk Sp. j.

46-300 Olesno ul. Częstochowska 1

3,60 zł

99,44

 

III.  Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

W niniejszym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

 

IV.  Informacja o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W niniejszym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

 

V. Termin, po upływie którego może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zmianami) Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie przedmiotowego zadania zostanie zawarta zgodnie z art. 94. ust.2 pkt 3 lit. a) w terminie uzgodnionym z Wykonawcą.

Metryka

Liczba odwiedzin 2413
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2012-12-20 15:26:40
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2012-12-20 15:26:40