logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZAWIADOMIENIE o o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty

Lasowice Wielkie, dnia, 07.02.2013r.

 
ZP.271.1.2013  
 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla wsi Trzebiszyn”
                       
ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty
 
Zamawiający:   Gmina Lasowice Wielkie , działając na podstawie art. 18 ust. 1, w związku z art. 7 ust 1 oraz w związku z art. 26 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm) unieważnia czynność wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy: P.P.U.H. „Paga-Pro” Pandel Sebastian, ul. Piastowska 16, 47-303 Krapkowice.
Uzasadnienie
        Zamawiający podjął decyzję o powtórzeniu dokonanych przez siebie czynności uznając, iż podjęte uprzednio czynności są obarczone wadą. Zamawiający popełnił błąd wybierając najkorzystniejszą ofertę z naruszeniem ustawy Pzp. stąd zachodzi konieczność unieważnienia dokonanego wyboru. Błąd polegał na zaniechaniu czynności wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oferty w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. w kwestii wymogu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie „dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia” o których mowa w rozdziale X pkt. 1, ppkt 1.3) SIWZ . 
       Zamawiający może udzielić zamówienia – zawrzeć ważną umowę wyłącznie z Wykonawcą , który został wybrany zgodnie z przepisami Art. 7 ust 3 Pzp., w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Wykonawców. Błąd popełniony przez Zamawiającego jest usuwalny, a naprawienie wadliwie podjętej czynności jest konieczne dla zawarcia ważnej umowy.     

Metryka

Liczba odwiedzin 2177
Osoba wprowadzająca informację Małgorzata Lizon
Osoba publikująca informację Małgorzata Lizon
Osoba odpowiedzialna za informację Małgorzata Lizon
Data opublikowania 2013-02-07 16:01:14
Zmodyfikował Małgorzata Lizon
Data ostatniej aktualizacji 2013-02-07 16:01:14