logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Dostawa oleju napędowego grzewczego w sezonie grzewczym 2013/2014

                                                                                        Chocianowice, 18.10.2013r.

 

Nr sprawy ZP/03/2013r

 

 

Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny

w  Chocianowicach

Chocianowice 78, 46-280 Lasowice Małe

 

 Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Dotyczy: wykonania zadania pn.

Dostawa oleju napędowego grzewczego w sezonie grzewczym 2013/2014 przeznaczona dla jednostek wchodzących w skład Zespołu Gimnazjalno - Szkolno - Przedszkolnego        w Chocianowicach.

Zamawiający zgodnie z art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych zwany dalej „ustawą”(tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 907) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na realizację zadania pod nazwą: Dostawa oleju napędowego grzewczego w sezonie grzewczym 2013/2014 przeznaczona dla jednostek wchodzących w skład Zespołu Gimnazjalno – Szkolno - Przedszkolnego w Chocianowicach  złożono 3 oferty.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 2 złożoną przez:

 

Petrol Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 90

55-080  Kąty Wrocławskie

Za cenę brutto 1litra – 3,54 brutto

 

              

Uzasadnienie: Oferta jest kompletna pod względem formalnym, oraz spełnia warunki określone w SIWZ. Wybrana oferta jest najkorzystniejsza w oparciu o kryteria wyboru zawarte w SIWZ, tj. - cena. Oferta uzyskała 100 pkt.

 

 Zestawienie oraz streszczenie oceny i porównania pozostałych ofert.

Oferta Nr 1

PHU „Baag” Renchen ,  Jończyk Sp.J.

ul. Częstochowska 1

46-300 Olesno

Cena oferty brutto 1litra – 3,60 zł.

Oferta jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia warunki określone w SIWZ.

W ogólnej ocenie ofert uzyskała 98,33 pkt.

Oferta Nr 3

„ O-Pal” Sp. z o.o.

ul. Wołczyńska 12

46-200 Kluczbork

Cena oferty brutto 1litra – 3,60 zł.

Oferta jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia warunki określone w SIWZ.

W ogólnej ocenie ofert uzyskała 98,33 pkt.

 

 

Równocześnie nadmieniam, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(Dz.U. z 2013r, poz.759 tekst jednolity) umowy w sprawie realizacji przedmiotowego zamówienia będą zawierane w terminie nie krótszym niż 5 dni jeżeli zawiadomienie o wyborze oferty zostało przekazane faksem lub     w terminie 10 dni jeżeli zawiadomienie o wyborze oferty zostało przesłane w inny sposób.

 

 

Do wiadomości:

1.    „ Petrol ‘’ sp. z o.o. ul. 1 Maja 90, 55-080 Kąty Wrocławskie

2.    P.H.U. „ Baag” Renchen, Jończyk Sp. j.  ul. Częstochowska 1, 46-300 Olesno

3.    „O-Pal „ Sp. z o.o. ul. Wołczyńska 12, 46-200 Kluczbork

4.    tablica ogłoszeń w siedzibie zamawiającego

5.    informacja na stronie internetowej www.bip.lasowicewielkie.pl

6.    a/a.

 

Prosimy o niezwłoczne pisemne potwierdzenie, (faxem) otrzymania wiadomości przez Wykonawcę.

 

 

 

 

                                                           

Metryka

Liczba odwiedzin 3477
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2013-10-21 17:24:08
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2013-10-21 17:24:08