logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Nr sprawy: ZP/5/2013

                                         

                                                                               Chocianowice,03.12.2013r                    

 

 

 

Zamawiający:

   Nazwa                       : Gmina Lasowice Wielkie

   Adres                       : Lasowice Wielkie 99A

   Kod pocztowy             : 46-282 Lasowice Wielkie

   NIP                          : 751-16-83-021 

 Regon                      : 531413024

 

   Realizator projektu

Nazwa                      : Zespół Gimnazjalno - Szkolno - Przedszkolny

Adres                       : Chocianowice 78

Kod pocztowy                      : 46-280 Lasowice Małe

NIP                          : 751-16-47-640

Regon                      : 532312160

 

 

 

 

                                           Zawiadomienie

                        o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Dotyczy:

Wykonania zadania p.n:

Dostawa dla Zespołu Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnego w Chocianowicach pomocy dydaktycznych do realizacji projektu POKL. Działanie 3.3 – Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści  i metod kształcenia.

Zamawiający zgodnie z art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych zwany dalej „ustawą”(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zmianami), zawiadamia, że
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą „nowoczesna edukacja programów ścisłych i humanistycznych”

Zamawiający wybrał:

1.    Dla części I zamówienia ofertę Nr 3 złożoną przez Firmę:

 

                                                     GRESS

                                                Grzegorz Rybaczek

                              46-200 Kluczbork ul. Gen. Dąbrowskiego 10A

 

                                   Za cenę ryczałtową brutto: 54.900,00 zł

 

Uzasadnienie:

Oferta jest kompletna pod względem formalnym, a ponadto spełnia warunki określone w SIWZ. Wybrana oferta jest najkorzystniejszą w oparciu o kryteria wyboru określone w SIWZ - najniższa cena. Oferta w ogólnej ocenie złożonych ofert uzyskała 100 punktów.

 

Zestawienie oraz streszczenie oceny i porównania pozostałych złożonych ofert dla części I zamówienia

 

Oferta Nr 1

 

A T A B A J T

Roik, Słowik, Mazurkiewicz

Spółka jawna

45-372 Opole, ul. Kośnego 50

 

Oferta jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia kryteria określone w SIWZ. W ogólnej   
ocenie złożonych ofert uzyskała 99,36 punktów.

 

Oferta Nr 2

 

Procesorek

Marek Jurczok

Pawłowice 82, 46-310 Gorzów Śląski

 

Oferta jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia kryteria określone w SIWZ.
W ogólnej ocenie złożonych ofert uzyskała 99,37 punktów.

 

2.    Dla II części zamówienia ofertę Nr 1 złożoną przez Firmę:

 

                                                   GRESS

                                                 Grzegorz Rybaczek

                              46-200 Kluczbork ul. Gen. Dąbrowskiego 10A

 

                                   Za cenę ryczałtową brutto: 14.300,00 zł

 

 

Uzasadnienie:

Wpłynęła 1 oferta, która jest kompletna pod względem formalnym, a ponadto spełnia warunki określone w SIWZ i nie podlega odrzuceniu.

 

Równocześnie nadmieniam, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(Dz. U. z 2013r., poz.907 ze zmianami), umowy w sprawie realizacji przedmiotowego zamówienia będą zawierane w terminie nie krótszym niż 5 dni jeżeli zawiadomienie o wyborze oferty zostało przekazane drogą elektroniczną, faxem lub
w terminie 10 dni jeżeli zawiadomienie o wyborze oferty zostało przesłane w inny sposób.

 

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie drogą elektroniczną lub faxem otrzymanego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty na numer faksu 77 4132758 wew.22 lub drogą elektroniczną  e- mail: ksiegowa@chocianowice. edu.pl.

 

 

Do wiadomości:

1)    Atabajt – Roik, Słowik, Mazurkiewicz, spółka jawna 45-372 Opole ul. Kośnego 50

2)    Procesorek - Marek Jurczok Pawłowice 82, 46-310 Gorzów Śląski

3)    Gress - Grzegorz Rybaczek 46-200 Kluczbork, ul. Gen. Dąbrowskiego 10A

4)    tablica ogłoszeń w siedzibie zamawiającego

5)    informacja na stronie internetowej www.bip.lasowicewielkie.pl

6)    a/a

 

Metryka

Liczba odwiedzin 3264
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2013-12-03 15:25:47
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2013-12-03 15:25:47