logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                                                                      Lasowice Wielkie, 20.12.2013r.

 

KS.26.5.2013

 

 

 

                                                              ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

do wszystkich wykonawców

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny w Lasowicach Wielkich zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

Sukcesywne dostarczanie oleju opałowego wraz z transportem i rozładunkiem do jednostek wchodzących w skład Zespołu Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego w Lasowicach Wielkich”

 

wybrano ofertę nr 5 złożoną przez:

 

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „DROŚ-SAWICKI” Spółka Jawna

Droś S., Sawicki R.

42-141 Przystajń

ul. Przemysłowa 2

Cena oferty brutto: 3,51 zł (słownie: trzy złote i 51/100)

Uzasadnienie:

I.  Najkorzystniejszą ofertę  nie podlegającą odrzuceniu ani też wykluczeniu, złożyła  firma: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „DROŚ-SAWICKI” Spółka Jawna Droś S., Sawicki R.

42-141 Przystajń ul. Przemysłowa 2. Wybrana oferta  nie podlegała odrzuceniu, a składający ofertę nie podlegał wykluczeniu. Zamawiający wybrał ofertę, bowiem spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o kryteria wyboru zawarte w SIWZ tj. kryterium wyboru 100 % cena.

 

II.  Zbiorcze zestawienie ofert:

Do Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęło pięć ofert:

Numer oferty

Firma (nazwa)  oraz adres wykonawcy

Cena oferty brutto

Punktacja przyznana ofercie

1

EUROSPED K. Matura, W. Haręża sp.j.

41-902 Bytom

ul. Dworska 6

3,53 zł

99,43

2

PETROL” Sp. z o. o.

55-080 Kąty Wrocławskie

ul. 1 Maja 90

3,53 zł

99,43

3

HURT-DETAL, OPAŁ, MATERIAŁY BUDOWLANE, PALIWA, OLEJE

Barbara Makuch

46-100 Namysłów

ul. Sycowska 1

3,60 zł

97,50

4

EKO-STAR Muszyński Spółka Jawna

42-130 Wręczyca Wielka

Grodzisko, ul. Floriańska 4

3,54 zł

99,15

5

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „DROŚ-SAWICKI” Spółka Jawna Droś S., Sawicki R.

42-141 Przystajń

ul. Przemysłowa 2

3,51 zł

100

 

III.  Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

W niniejszym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

 

IV.  Informacja o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W niniejszym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

 

V. Termin, po upływie którego może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie przedmiotowego zadania zostanie zawarta zgodnie z art. 94. ust.2 pkt 3 lit. a) w terminie uzgodnionym z Wykonawcą.

Metryka

Liczba odwiedzin 2780
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2013-12-20 09:22:23
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2013-12-20 09:22:23