logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE

Lasowice Wielkie, dnia      07.01.2014 r.

 

                     

                OBWIESZCZENIE

                WÓJTA  GMINY  LASOWICE  WIELKIE

         

o przystąpieniu do przeprowadzenia  strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Zmiany ”Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lasowice Wielkie„

         

Na podstawie art.39, art.46 ust.1 i art.54 ust.3 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199 poz.1227 z późn. zm.). zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lasowice Wielkie ”.

 

Do sporządzania w/w projektu zmiany Studium przystąpiono na podstawie Uchwały Nr XXXII-226/13 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lasowice Wielkie”,

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Lasowice Wielkie, Lasowice Wielkie 99A, 46-282 Lasowice Wielkie  w terminie do 21 dni od dnia publikacji obwieszczenia, tj. do 29.01.2014 r.

                       

Wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie:

-          pisemnej na adres: Urząd Gminy Lasowice Wielkie, Lasowice Wielkie 99A, 46-282 Lasowice Wielkie

-          ustnie do protokołu w Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie, Lasowice Wielkie 99A, 46-282 Lasowice Wielkie.

-          za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: rgk_jach@lasowicewielkie.pl

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (załącznik graficzny - mapa ewidencyjna, numer ewidencyjny działki, której dotyczy).

 

Metryka

Liczba odwiedzin 545
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2014-01-08 15:48:06
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2014-01-08 15:48:06