logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Dobudowie z przebudową budynku inwentarskiego trzody chlewnej i budowie zbiornika gnojowicy

 

Lasowice Wielkie, dnia 23 kwietnia 2014
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE
 
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Dobudowie z przebudową budynku inwentarskiego trzody chlewnej i budowie zbiornika gnojowicy” .
        Na podstawie art. 33 ust 1 pkt 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) Wójt Gminy Lasowice Wielkie podaje do publicznej wiadomości co następuje:
1/ Przystępuję do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
2/ Na wniosek Pana Andrzeja Drong zam. w Jasieniu zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „dobudowie z przebudową budynku inwentarskiego trzody chlewnej i budowie zbiornika gnojowicy”.
3/ Organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Lasowice Wielkie.
4/ Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu.
5/ Jednocześnie informuję zainteresowanych o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w siedzibie tut. Urzędu pokój nr 19 oraz o możliwości składania uwag i wniosków.
6/ Wnioski i uwagi można składać pisemnie, ustnie do protokołu oraz w formie elektronicznej na adres rgk_wyrwa@lasowicewielkie.pl lub w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy w terminie 21 dni od podania niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości, tj. do 16.05.2014.
7/ Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię albo nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.
8/ Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lasowice Wielkie.
 
                                                                                     
 
ZAMIESZCZONO:
1/ Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.
2/ BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.
3/ Tablice ogłoszeń w sołectwie Jasienie.

Metryka

Liczba odwiedzin 553
Osoba wprowadzająca informację Małgorzata Lizon
Osoba publikująca informację Małgorzata Lizon
Osoba odpowiedzialna za informację Małgorzata Lizon
Data opublikowania 2014-04-23 17:28:12
Zmodyfikował Małgorzata Lizon
Data ostatniej aktualizacji 2014-04-23 17:28:12