logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Obwieszczenie Wójta Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 07.05.2014 r.

 

GK.6733.3.2014                         

 

                                                   O B W I E S Z C Z E N I E
 

            Niniejszym zawiadamiam, że zgodnie z art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14.czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. Dz. U. z 2013 r.,  poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 roz. 647 z późn. zm.)   

Lasowice Wielkie 07.05.2014 r.

 

GK.6733.3.2014                         

 

                                                   O B W I E S Z C Z E N I E
 

            Niniejszym zawiadamiam, że zgodnie z art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14.czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. Dz. U. z 2013 r.,  poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 roz. 647 z późn. zm.)    

 

 

zawiadamiam

 

że w dniu 06 maja 2014 r. zostało wszczęte na żądanie: Gminy Lasowice Wielkie w imieniu której występuje Pan Joachim Smolnik Sekretarz Urzędu Gminy, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie dwóch punktów oświetlenia terenu wraz z linią kablową” na dz. nr: 161; 58/1 K. m. 4  w miejscowości Lasowice Małe.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie 99A (pok. 19), 46-282 Lasowice Wielkie.

 

W ciągu 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia można wnieść uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji na wskazany powyżej adres.                                                                                                         

 

Metryka

Liczba odwiedzin 429
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2014-05-07 13:00:27
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2014-05-07 13:00:27