logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Uchwała mieniająca w sprawie podziału Gminy Lasowice Wielkie na obwody głosowania

Uchwała Nr XV - …/2014

Rady Gminy Lasowice Wielkie

z dnia  … sierpnia 2014 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Lasowice Wielkie na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 12 § 2 i § 11 oraz art. 13 a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zmianami) - Rada Gminy Lasowice Wielkie, działając na wniosek Wójta Gminy Lasowice Wielkie uchwala, co następuje :

 

                                                                                                                                                                 § 1.1.W uchwale Nr XVI – 107/2012 z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie podziału Gminy Lasowice Wielkie na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych wprowadza się następujące zmiany :

1) W załączniku do uchwały w pozycji 8 tabeli dotyczącej obwodu głosowania nr 8, w kolumnie Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej zapis : ,,Przedszkole Samorządowe, Lasowice Wielkie nr 42, Lasowice Wielkie” zastępuje się zapisem : ,,Świetlica Wiejska, Lasowice Wielkie nr 81, Lasowice Wielkie - Lokal dostosowany dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych”.

2.Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lasowice Wielkie.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Opolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Opolu.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, Biuletynie Informacji Publicznej  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie :

 

Zgodnie z art. 13 a § 1 ustawy Kodeks wyborczy, Wójt może przedłożyć Radzie Gminy wnioski w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych, przy czym zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych dokonuje się najpóźniej w 45 dniu przed dniem wyborów          ( art. 13 a § 2 cytowanej wyżej ustawy ).

Z uwagi na konieczność zapewnienia możliwości pełnego i niezakłóconego dostępu do lokalu wyborczego min. dla osób niepełnosprawnych ( lokal spełnia te wymogi ) oraz poprawę warunków głosowania wyborcom, celowe jest dokonanie zmiany siedziby OKW                                 i zlokalizowanie jej w nowo wybudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Lasowice Wielkie. Przeniesienie lokalu do powyższego obiektu ułatwi także pracę członkom komisji.                                                      

W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi zaistniała konieczność niezwłocznego uregulowania wskazanej kwestii, zatem podjęcie uchwały w przedstawionym zakresie jest zasadne.

Metryka

Liczba odwiedzin 726
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2014-08-11 12:25:41
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2014-08-11 12:25:41