logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

UCHWAŁA Nr 3 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Lasowicach Wielkich

 

 

UCHWAŁA Nr  3

  GMINNEJ  KOMISJI  WYBORCZEJ w Lasowicach Wielkich

z dnia 23.09.2014 rok

 

w sprawie powołania Pełnomocnika Gminnej Komisji Wyborczej ds. obsługi informatycznej.

 

 

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 września 2014 roku w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystywania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Gminna Komisja Wyborcza w Lasowicach Wielkich uchwala co następuje ;

 

§ 1

 

Powołuje się Pana Jarosława Sułkowskiego na Pełnomocnika ds. obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej w Lasowicach Wielkich.

§ 2

 

Określa się szczegółowy zakres zadań dla Pełnomocnika ds. obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej w Lasowicach Wielkich zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący     Gminnej Komisji Wyborczej

Lasowice Wielkie

Andrzej Landsberg

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia wójta Gminy Nr 427/14

z dnia 23 września 2014 roku

 

Zadania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej wyborów gminnej komisji wyborczej

Do zadań pełnomocnika należy:

1)            udział w szkoleniu organizowanym przez koordynatora dla obszaru właściwości komisarza wyborczego;

2)            udział w testach ogólnokrajowych obejmujących wprowadzenie testowych wyników głosowania w obwodzie w wyborach do rady gminy i w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz przesłanie danych za pośrednictwem sieci publicznej lub przekazanie danych do pełnomocnika komisarza wyborczego;

3)            szkolenie operatorów TKW w zakresie obsługi kalkulatora wyborczego (o ile zostali powołani);

4)            potwierdzenie odbioru loginu i hasła pełnomocnika gminnej komisji wyborczej;

5)            przygotowanie instalacji sprzętu i oprogramowania oraz łącza do sieci publicznej;

6)            zabezpieczenie systemu przed nieuprawnionym dostępem;

7)            powołanie, w miarę potrzeby, operatorów wprowadzania danych;

8)            wprowadzanie i aktualizacja danych o obwodach głosowania (z wyjątkiem m. st. Warszawy) i o okręgach wyborczych;

9)            rejestracja w systemie informatycznym składów OKW;

10)       rejestracja w systemie informatycznym list i kandydatów na radnych;

11)       rejestracja w systemie informatycznym kandydatów na wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

12)       sporządzenie projektów obwieszczeń oraz kart do głosowania;

13)       dystrybucja loginów i haseł dla przewodniczących OKW (w sytuacji wyjątkowej – dla  zastępców przewodniczących OKW) oraz operatorów obsługi informatycznej OKW;

14)       potwierdzenie odbioru i wprowadzenie do oprogramowania aktualnych danych definiujących obwody oraz kandydatów w wyborach do rady gminy i w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta), z podaniem bieżącej wersji oprogramowania oraz daty wygenerowania w systemie centralnym danych definiujących obwody i kandydatów;

15)       ustalenie, najpóźniej w przeddzień głosowania, z przewodniczącym gminnej (miejskiej) komisji wyborczej harmonogramu pracy;

16)       dwukrotne wprowadzenie z protokołów OKW danych o wynikach głosowania w wyborach do rady gminy (w przypadku miasta na prawach powiatu – również do sejmiku województwa) oraz w wyborach bezpośrednich w przypadku OKW niekorzystających z techniki informatycznej lub nadzór nad wprowadzeniem ich przez operatorów TKW;

17)       weryfikacja wprowadzonych do systemu danych o wynikach głosowania w obwodach w wyborach do rady gminy i w wyborach bezpośrednich z danymi z protokołów głosowania, przekazanych przez przewodniczącego OKW (w przypadku miasta na prawach powiatu – również danych dotyczących wyborów do sejmiku województwa);

18)       w przypadku wystąpienia błędów — wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu OKW zestawienia błędów i ostrzeżeń do wprowadzonego protokołu głosowania;

19)       w przypadku wystąpienia ostrzeżeń, wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu raportu ostrzeżeń do wprowadzonego protokołu głosowania;

20)       sygnalizowanie przewodniczącemu komisji wyborczej niezgodności danych o liczbie uprawnionych, o siedzibie komisji wyborczej lub o godzinach rozpoczęcia i zakończenia głosowania, w protokołach wyników głosowania;

21)       przygotowanie, wydrukowanie i przekazanie niezbędnej liczby egzemplarzy projektów zestawień wyników głosowania w okręgach wyborczych oraz projektu protokołu z wyborów do rady;

22)       przygotowanie, wydrukowanie i przekazanie niezbędnej liczby egzemplarzy projektu protokołu wyników głosowania i wyników wyborów wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

23)       w przypadku miejskiej komisji wyborczej w mieście na prawach powiatu — sporządzenie projektu protokołu wyników głosowania na obszarze miasta (okręgu wyborczego)w wyborach do sejmiku województwa;

24)       przesłanie do serwera zatwierdzonych licencją przewodniczącego komisji  danych zawartych w podpisanych przez komisje protokołów wyników głosowania oraz z protokole wyborów do rady gminy (Rady m. st. Warszawy);

25)       przesłanie do serwera zatwierdzonych licencją przewodniczącego komisji danych zawartych w podpisanych przez komisje protokołach wyników głosowania i wyników wyborów wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

26)       w przypadku miejskiej komisji wyborczej w mieście na prawach powiatu — przesłanie do serwera zatwierdzonych licencją przewodniczącego komisji danych zawartych w podpisanych przez komisje protokołach wyników głosowania do sejmiku województwa i protokole zbiorczym wyników głosowania na obszarze miasta (okręgu wyborczego) w wyborach do sejmiku województwa;

27)       w przypadku głosowania ponownego w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta) — ponowienie powyższych czynności (z wyjątkiem testów ogólnokrajowych).

 

 

 

Metryka

Liczba odwiedzin 423
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2014-09-25 16:54:07
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2014-09-25 16:54:07