logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Lasowice Wielkie

 

OBWIESZCZENIE

na podstawie art. 11 ust. 3, w nawiązaniu do art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. 2021 poz. 485 z późn.zm.)
oraz na podstawie art. 5a ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 40)

zawiadamiam

o rozpoczęciu konsultacji społecznych

projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Lasowice Wielkie.

 

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Lasowice Wielkie jest pierwszym etapem prowadzącym do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji i jego realizacji.

Konsultacje odbędą się w terminie od 17.01.2024 r. do 22.02.2024 r. Projekt przedmiotowej uchwały został umieszczony na stronie internetowej gminy oraz www.bip.lasowicewielkie.pl a także jest wyłożony w siedzibie urzędu gminy: Lasowice Wielkie 99A, 46-282 Lasowice Wielkie w pokoju nr 19.

Spotkanie konsultacyjne, na które zapraszamy wszystkich interesariuszy rewitalizacji, a w szczególności: mieszkańców, organizacje pozarządowe i przedsiębiorców z terenu gminy odbędzie się w dniu 07 lutego 2024  r. o godzinie 15:00 w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie (pok. nr 19)

W ramach konsultacji społecznych udostępnia się ankietę do wypełnienia on-line, pod linkiem: https://forms.gle/VV8HHDzVVr732D58A

Wszyscy interesariusze rewitalizacji, w szczególności mieszkańcy gminy oraz lokalne podmioty społeczne i gospodarcze mogą zgłaszać uwagi i wnioski do wyżej wymienionego projektu uchwały, w terminie 35 dni od daty niniejszego ogłoszenia. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie: 46-282 Lasowice Wielkie 99A, Referat Gospodarki Komunalnej w pokoju nr 19 w godzinach pracy urzędu oraz na spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 07 lutego 2024 r. o godzinie 15:00 w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie (pok. nr 19)
  • w formie pisemnej, na adres: Urząd Gminy Lasowice Wielkie 99A, 46-282 Lasowice Wielkie na specjalnie przygotowanym i udostępnionym na stronie internetowej gminy oraz bip.lasowicewielkie.pl formularzu,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: ds_rgk@lasowicewielkie.pl na specjalnie przygotowanym i udostępnionym na stronie bip.lasowicewielkie.pl formularzu.

Wyniki konsultacji zostaną opublikowane za pośrednictwem strony internetowej gminy i www.bip.lasowicewielkie.pl

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia (decyduje data wpływu).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lasowice Wielkie.

 

                                                                                                                                                                                     Wójt Gminy

                                                                                                                                                                                  Lasowice Wielkie

                                                                                                                                                                                     Daniel Gagat 

                                                            

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 262
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Sara Marczak
Data opublikowania 2024-01-17 13:09:20
Zmodyfikował Sara Marczak
Data ostatniej aktualizacji 2024-02-23 12:27:36

Historia zmian