logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

Obwieszczenia i ogłoszenia

02.10.2018

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Budowa oświetlenia drogowego” na dz. nr: 317/1; 291/49 arkusz mapy 4 w miejscowości Lasowice Wielkie

02.10.2018

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w związku z planowaną budową kanalizacji w Lasowicach Małych

02.10.2018

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Budowa oświetlenia drogowego” na dz. nr: 318 arkusz mapy 4 w miejscowości Lasowice Wielkie.

01.10.2018

OBWIESZCZENIE - O UPRAWNIENIACH STRONY DO CZYNNEGO UDZIAŁU W SPRAWIE PRZEDSIĘWZIĘCIA: „Budowa oświetlenia drogowego”, na dz. nr: 1; 336/74; 489/29;524/29; 643/29; 648/28 arkusz mapy 6, dz. nr 169/27 arkusz mapy 5 w miejscowości Chocianowice.

01.10.2018

OBWIESZCZENIE - o podjęciu uchwały w sprawie uchwalenia ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LASOWICE WIELKIE

14.09.2018

INFORMACJA O KONSULTACJACH PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI GRONOWICE

13.09.2018

OBWIESZCZENIE - O UPRAWNIENIACH STRONY DO CZYNNEGO UDZIAŁU W SPRAWIE PRZEDSIĘWZIĘCIA: „Budowa oświetlenia drogowego”, na dz. nr: 317/1; 291/49 arkusz mapy 4, w miejscowości Lasowice Wielkie.

13.09.2018

OBWIESZCZENIE - O UPRAWNIENIACH STRONY DO CZYNNEGO UDZIAŁU W SPRAWIE PRZEDSIĘWZIĘCIA: „Budowa oświetlenia drogowego”, na dz. nr: 318 arkusz mapy 4, w miejscowości Lasowice Wielkie.

11.09.2018

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Budowa oświetlenia drogowego”, na działce nr 243/46 arkusz mapy 5, w miejscowości Chocianowice.

28.08.2018

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT - W SFERZE WSPIERANIA POMOCY SPOŁECZNEJ W 2018

28.08.2018

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT - W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W DRUGIM PÓŁROCZU 2018

23.08.2018

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomoś przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej w 2018 roku

23.08.2018

OBWIESZCZENIE - O UPRAWNIENIACH STRONY DO CZYNNEGO UDZIAŁU W SPRAWIE PRZEDSIĘWZIĘCIA: „Budowa oświetlenia drogowego”, na dz. nr: 243/46 arkusz mapy 5, w miejscowości Chocianowice.

23.08.2018

OBWIESZCZENIE - O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA DOT. PRZEDSIĘWZIĘCIA: "Budowa oświetlenia drogowego” na dz. nr: 1; 336/74; 489/28; 524/29; 643/29; 648/28 arkusz mapy 6, dz. nr 169/27 arkusz mapy 5 w miejscowości Chocianowice.

08.08.2018

INFORMACJA O WPŁYNIĘCIU WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ - „Realizacja zakładu przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych w procesach R3 i R12, na działkach nr 1/18, 1/52, 1/52, położonych w Trzebiszynie nr 67, gmina Lasowice Wielkie, województwo opolskie”.

07.08.2018

OBWIESZCZENIE - W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI DOT. USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - „budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE Ø 50 ÷ 125 mm i osiedlowej pompowni ścieków w miejscowości Lasowice Małe

03.08.2018

KONKURS OFERT NA DOTACJE W 2018 r. - na realizację zadań z zakresu POMOCY SPOŁECZNEJ

02.08.2018

KONKURS OFERT NA DOTACJE W 2018 r. - na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej CZ. II

01.08.2018

OBWIESZCZENIE - O WYDANIU DECYZJI DOT. PRZEDSIĘWZIĘCIA: „Przebudowa drogi, budowa kanalizacji deszczowej”, na działkach nr: 755/88; 965/88; 959/88 arkusz mapy 1, w miejscowości Jasienie.

27.07.2018

OBWIESZCZENIE - O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA DOT. PRZEDSIĘWZIĘCIA: „Budowa oświetlenia drogowego”, na dz. nr: 243/46 arkusz mapy 5 w miejscowości Chocianowice.

27.07.2018

OBWIESZCZENIE - O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA DOT. PRZEDSIĘWZIĘCIA: „Budowa oświetlenia drogowego”, na dz. nr: 318 arkusz mapy 4 w miejscowości Lasowice Wielkie.

27.07.2018

OBWIESZCZENIE - O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA DOT. PRZEDSIĘWZIĘCIA: „Budowa oświetlenia drogowego”, na dz. nr: 317/1; 291/49 arkusz mapy 4 w miejscowości Lasowice Wielkie.

19.07.2018

OBWIESZCZENIE - O UPRAWNIENIACH STRON DOT. PRZEDSIĘWZIĘCIA: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE Ø 50 ÷ 125 mm i osiedlowej pompowni ścieków” na dz. nr: 493/283 arkusz mapy 2 w miejscowości Jasienie

16.07.2018

OBWIESZCZENIE - o uprawnieniach stron dot. przedsięwzięcia: „Przebudowa drogi, budowa kanalizacji deszczowej”, na dz. nr: 755/88; 965/88; 959/88 arkusz mapy 1, w miejscowości Jasienie.

16.07.2018

W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Lasowice Wielkie przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu w 2018 roku

28.06.2018

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT - W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI W 2018

26.06.2018

OBWIESZCZENIE - O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA DOT. PRZEDSIĘWZIĘCIA: "Przebudowa drogi, budowa kanalizacji deszczowej” na dz. nr: 755/88; 965/88; 959/88 arkusz mapy 1 w miejscowości Jasienie.

19.06.2018

OBWIESZCZENIE W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI DOT. USTALENIA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO: „Kino plenerowe – wybudowanie podestu przy budynku remizy”, na działce nr: 539/80 arkusz mapy 6, w miejscowości Laskowice.

18.06.2018

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „KLU 7004 A” wraz z zasilaniem, na działkach nr: 614/256; 666/81; 717/81 arkusz mapy 2, w miejscowości Jasienie.

05.06.2018

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DOT. USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Ø 90 o długości 54,0 m wykonany metodą bezwykopową”, na dz. nr: 176/103 arkusz mapy 7, dz. nr: 263/102; 387/103; 388//23; 101 arkusz mapy 6 w miejscowości Chocianowice.

04.06.2018

OBWIESZCZENIE - W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI DOT. USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - „budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Ø 90 mm o długości 57,0 m”, na działkach nr: 10/14; 10/11 arkusz mapy 2, w miejscowości Trzebiszyn.

30.05.2018

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT - na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2018 z zakresu KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI

30.05.2018

OBWIESZCZENIE - O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA DOT. PRZEDSIĘWZIECIA: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE Ø 50 ÷ 125 mm i osiedlowej pompowni ścieków”

28.05.2018

OBWIESZCZENIE - O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA DOT. PRZEDSIĘWZIĘCIA: „Kino plenerowe – wybudowanie podestu przy budynku remizy”, na dz. nr: 539/80 arkusz mapy 6, w miejscowości Laskowice.

17.05.2018

OBWIESZCZENIE - O UPRAWNIENIACH STRON DOT. PRZEDSIĘWZIĘCIA: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „KLU 7004 A” wraz z zasilaniem, na dz. nr: 614/256; 666/81; 717/81 arkusz mapy 2, w miejscowości Jasienie".

15.05.2018

OBWIESZCZENIE - O UPRAWNIENIACH STRON DOT. PRZEDSIĘWZIĘCIA: „budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Ø 90 o długości 57,0 m”, na dz. nr: 10/14; 10/11 arkusz mapy 2, w miejscowości Trzebiszyn.

15.05.2018

OBWIESZCZENIE - O UPRAWNIENIACH STRON DOT. PRZEDSIĘWZIĘCIA: "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Ø 90 o długości 54,0 m wykonany metodą bezwykopową”

09.05.2018

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany dokumentu pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lasowice Wielkie”.

02.05.2018

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania:„Kino plenerowe – wybudowanie podestu przy budynku remizy” na dz. nr: 539/80 arkusz mapy 6, w miejscowości Laskowice.

23.04.2018

ZARZĄDZENIE Nr 368 / 2018 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora w Zespole Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnym w Lasowicach Wielkich.

20.04.2018

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - „Dwuetapowa budowa obory dla krów mlecznych o obsadzie do 170 DJP (pierwszy etap do 80 DJP, kolejny do 170 DJP)” w Lasowicach Wielkich

10.04.2018

DECYZJA ŚRODOWISKOWA DOT. KANALIZACJI WSI LASOWICE MAŁE

04.04.2018

OBWIESZCZENIE - O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „KLU7004 A” wraz z zasilaniem na dz. nr: 614/256; 666/81; 717/81 arkusz mapy 2, w miejscowości Jasienie.

29.03.2018

OBWIESZCZENIE - „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Ø 90 o długości 57,0 m” na dz. nr: 10/14; 10/11 arkusz mapy 2, w miejscowości Trzebiszyn.

28.03.2018

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania: „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Ø 90 o długości 54,0 m wykonany metodą bezwykopową” w Chocianowicach

19.03.2018

NFORMACJA O OPŁACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ

13.03.2018

OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LASOWICE WIELKIE

08.03.2018

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w PIERWSZYM półroczu 2018 roku

15.02.2018

Sprawozdanie - z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2018

12.02.2018

KONKURS OFERT NA DOTACJE W 2018 r. - na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

26.01.2018

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Lasowice Wielkie

26.01.2018

Konsultacje projektu PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2018

14.12.2017

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - „budowa odcinka elektroenergetycznej sieci nN 0,23 kV wraz z punktami oświetleniowymi”, na działce nr: 180 arkusz mapy 7, w miejscowości Gronowice.

29.11.2017

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 KLU7004 A”, na działce nr: 614/256 arkusz mapy 2, w miejscowości Jasienie

27.11.2017

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

20.11.2017

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chudoba

02.11.2017

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT - na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej cz.III.

02.11.2017

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Budowa oświetlenia drogowego”, na działkach nr: 75/2 arkusz mapy 6, 165; 166; 19 arkusz mapy 7, w miejscowości Gronowice.

02.11.2017

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Budowa oświetlenia drogowego”, na działkach nr: 114/1 arkusz mapy 2, 58 i 62 arkusz mapy 4, w miejscowości Gronowice.

26.10.2017

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LASOWICE WIELKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2018

25.10.2017

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA: „Budowa odcinka elektroenergetycznej sieci nN 0,23 kV wraz z punktami oświetleniowymi”, na dz. nr: 180 arkusz mapy 7 w miejscowości Gronowice.

20.10.2017

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Budowa oświetlenia drogowego na dz. nr: 46/8 arkusz mapy 2 w miejscowości Lasowice Małe"

20.10.2017

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Budowa skateparku – placu z kostki brukowej bezfazowej z urządzeniami”

05.10.2017

Konsultacje projektu ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LASOWICE WIELKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2018

25.09.2017

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chudoba

19.09.2017

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa linii kablowej ziemnej w miejscowości Laskowice"

19.09.2017

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa linii kablowej ziemnej miejscowości Lasowice Wielkie"

12.09.2017

Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa oświetlenia STAWU W JASIENIU"

12.09.2017

Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa oświetlenia boiska w Lasowicach Małych"

06.09.2017

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Remont dwóch odcinków równoległych gazociągów relacji Tworóg – Komorzno nitka I i II...

29.08.2017

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - „Budowa skateparku – placu z kostki brukowej bezfazowej z urządzeniami”, na dz. nr: 1/20 arkusz mapy 4 w miejscowości Lasowice Wielkie

28.08.2017

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego „budowa sieci kanalizacji sanitarnej odcinek około 72 m"

23.08.2017

O B W I E S Z C Z E N I E GK.6733.16.2017.ZJ

22.08.2017

O B W I E S Z C Z E N I E GK.6733.15.2017.ZJ

22.08.2017

O B W I E S Z C Z E N I E GK.6733.14.2017.ZJ

22.08.2017

O B W I E S Z C Z E N I E GK.6733.13.2017.ZJ

21.08.2017

Wójt Gminy Lasowice Wielkie informuje, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

18.08.2017

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

01.08.2017

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

24.07.2017

Zawiadomienie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

12.07.2017

O B W I E S Z C Z E N I E -wszczęcie postępowania "Budowa oświetlenia stawu"-JASIENIE

12.07.2017

O B W I E S Z C Z E N I E - oświetlenie boiska w Lasowicach Małych - wszczęcie postępowania

10.07.2017

OBWIESZCZENIE - wszczęcie postępowania"Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „KLU 7004 A”

05.07.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

27.06.2017

WÓJT GMINY LASOWICE WIELKIE ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy Lasowice Wielkie w 2017 roku

21.06.2017

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

15.06.2017

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI

09.06.2017

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W 2017 ROKU.

06.06.2017

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO - decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

01.06.2017

Zarządzenie Nr 280/2017

18.05.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

17.05.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

12.05.2017

WÓJT GMINY LASOWICE WIELKIE ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2017 z zakresu KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI;

04.05.2017

OBWIESZCZENIE - Remont dwóch odcinków równoległych gazociągów relacji Tworóg-Komorzno nitka I i II – przekroczenie rzeki Stobrawa w miejscowości Chocianowice

04.05.2017

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

04.05.2017

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

02.05.2017

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

21.04.2017

OBWIESZCZENIE decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa budynku obory dla bydła mlecznego wraz z infrastrukturą na działce nr 658/164 w miejscowości Jasienie"

18.04.2017

Zmiana sposobu użytkowania z obiektu wczasowego na dom opieki nad seniorami wraz z dobudową basenu krytego i ogrodu zimowego

11.04.2017

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE