logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

Obwieszczenia i ogłoszenia

07.12.2018

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Dwuetapowa budowa obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego o obsadzie do 250 DJP i rozbudowa istniejącej obory do 40 DJP na działkach nr 18/14, 18/26 i 18/25 obręb Lasowice Wielkie”.

29.11.2018

INFORMACJA O WPŁYNIĘCIU WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ - „Rozbudowa strzelnicy myśliwskiej” na części działki nr 67 km. 5, obręb 0075 Jasienie, gmina Lasowice Wielkie”.

08.11.2018

MATERIAŁY DOTYCZĄCE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI LASOWICE WIELKIE

08.11.2018

MATERIAŁY DOTYCZĄCE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI GRONOWICE

06.11.2018

SPRAWOZDANIE Z ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LASOWICE WIELKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2019

05.11.2018

INFORMACJA WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE o konsultacjach projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lasowice Wielkie

05.11.2018

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gronowice

31.10.2018

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: „Dwuetapowa budowa obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego o obsadzie do 250 DJP i rozbudowa istniejącej obory do 40 DJP na działkach nr 18/14, 18/26 i 18/25 obręb Lasowice Wielkie”.

23.10.2018

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Budowa oświetlenia drogowego”na działkach nr 1; 336/74; 489/28; 524/29; 643/29; 648/28 arkusz mapy 6, dz. nr 169/27 arkusz mapy 5 w miejscowości Chocianowice

19.10.2018

OGŁOSZENIE - dotyczące konsultacji projektu ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LASOWICE WIELKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2019

02.10.2018

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Budowa oświetlenia drogowego” na dz. nr: 317/1; 291/49 arkusz mapy 4 w miejscowości Lasowice Wielkie

02.10.2018

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w związku z planowaną budową kanalizacji w Lasowicach Małych

02.10.2018

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Budowa oświetlenia drogowego” na dz. nr: 318 arkusz mapy 4 w miejscowości Lasowice Wielkie.

01.10.2018

OBWIESZCZENIE - O UPRAWNIENIACH STRONY DO CZYNNEGO UDZIAŁU W SPRAWIE PRZEDSIĘWZIĘCIA: „Budowa oświetlenia drogowego”, na dz. nr: 1; 336/74; 489/29;524/29; 643/29; 648/28 arkusz mapy 6, dz. nr 169/27 arkusz mapy 5 w miejscowości Chocianowice.

01.10.2018

OBWIESZCZENIE - o podjęciu uchwały w sprawie uchwalenia ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LASOWICE WIELKIE

14.09.2018

INFORMACJA O KONSULTACJACH PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI GRONOWICE

13.09.2018

OBWIESZCZENIE - O UPRAWNIENIACH STRONY DO CZYNNEGO UDZIAŁU W SPRAWIE PRZEDSIĘWZIĘCIA: „Budowa oświetlenia drogowego”, na dz. nr: 317/1; 291/49 arkusz mapy 4, w miejscowości Lasowice Wielkie.

13.09.2018

OBWIESZCZENIE - O UPRAWNIENIACH STRONY DO CZYNNEGO UDZIAŁU W SPRAWIE PRZEDSIĘWZIĘCIA: „Budowa oświetlenia drogowego”, na dz. nr: 318 arkusz mapy 4, w miejscowości Lasowice Wielkie.

11.09.2018

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Budowa oświetlenia drogowego”, na działce nr 243/46 arkusz mapy 5, w miejscowości Chocianowice.

28.08.2018

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT - W SFERZE WSPIERANIA POMOCY SPOŁECZNEJ W 2018

28.08.2018

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT - W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W DRUGIM PÓŁROCZU 2018

23.08.2018

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomoś przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej w 2018 roku

23.08.2018

OBWIESZCZENIE - O UPRAWNIENIACH STRONY DO CZYNNEGO UDZIAŁU W SPRAWIE PRZEDSIĘWZIĘCIA: „Budowa oświetlenia drogowego”, na dz. nr: 243/46 arkusz mapy 5, w miejscowości Chocianowice.

23.08.2018

OBWIESZCZENIE - O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA DOT. PRZEDSIĘWZIĘCIA: "Budowa oświetlenia drogowego” na dz. nr: 1; 336/74; 489/28; 524/29; 643/29; 648/28 arkusz mapy 6, dz. nr 169/27 arkusz mapy 5 w miejscowości Chocianowice.

08.08.2018

INFORMACJA O WPŁYNIĘCIU WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ - „Realizacja zakładu przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych w procesach R3 i R12, na działkach nr 1/18, 1/52, 1/52, położonych w Trzebiszynie nr 67, gmina Lasowice Wielkie, województwo opolskie”.

07.08.2018

OBWIESZCZENIE - W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI DOT. USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - „budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE Ø 50 ÷ 125 mm i osiedlowej pompowni ścieków w miejscowości Lasowice Małe

03.08.2018

KONKURS OFERT NA DOTACJE W 2018 r. - na realizację zadań z zakresu POMOCY SPOŁECZNEJ

02.08.2018

KONKURS OFERT NA DOTACJE W 2018 r. - na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej CZ. II

01.08.2018

OBWIESZCZENIE - O WYDANIU DECYZJI DOT. PRZEDSIĘWZIĘCIA: „Przebudowa drogi, budowa kanalizacji deszczowej”, na działkach nr: 755/88; 965/88; 959/88 arkusz mapy 1, w miejscowości Jasienie.

27.07.2018

OBWIESZCZENIE - O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA DOT. PRZEDSIĘWZIĘCIA: „Budowa oświetlenia drogowego”, na dz. nr: 243/46 arkusz mapy 5 w miejscowości Chocianowice.

27.07.2018

OBWIESZCZENIE - O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA DOT. PRZEDSIĘWZIĘCIA: „Budowa oświetlenia drogowego”, na dz. nr: 318 arkusz mapy 4 w miejscowości Lasowice Wielkie.

27.07.2018

OBWIESZCZENIE - O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA DOT. PRZEDSIĘWZIĘCIA: „Budowa oświetlenia drogowego”, na dz. nr: 317/1; 291/49 arkusz mapy 4 w miejscowości Lasowice Wielkie.

19.07.2018

OBWIESZCZENIE - O UPRAWNIENIACH STRON DOT. PRZEDSIĘWZIĘCIA: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE Ø 50 ÷ 125 mm i osiedlowej pompowni ścieków” na dz. nr: 493/283 arkusz mapy 2 w miejscowości Jasienie

16.07.2018

OBWIESZCZENIE - o uprawnieniach stron dot. przedsięwzięcia: „Przebudowa drogi, budowa kanalizacji deszczowej”, na dz. nr: 755/88; 965/88; 959/88 arkusz mapy 1, w miejscowości Jasienie.

16.07.2018

W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Lasowice Wielkie przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu w 2018 roku

28.06.2018

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT - W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI W 2018

26.06.2018

OBWIESZCZENIE - O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA DOT. PRZEDSIĘWZIĘCIA: "Przebudowa drogi, budowa kanalizacji deszczowej” na dz. nr: 755/88; 965/88; 959/88 arkusz mapy 1 w miejscowości Jasienie.

19.06.2018

OBWIESZCZENIE W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI DOT. USTALENIA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO: „Kino plenerowe – wybudowanie podestu przy budynku remizy”, na działce nr: 539/80 arkusz mapy 6, w miejscowości Laskowice.

18.06.2018

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „KLU 7004 A” wraz z zasilaniem, na działkach nr: 614/256; 666/81; 717/81 arkusz mapy 2, w miejscowości Jasienie.

05.06.2018

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DOT. USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Ø 90 o długości 54,0 m wykonany metodą bezwykopową”, na dz. nr: 176/103 arkusz mapy 7, dz. nr: 263/102; 387/103; 388//23; 101 arkusz mapy 6 w miejscowości Chocianowice.

04.06.2018

OBWIESZCZENIE - W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI DOT. USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - „budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Ø 90 mm o długości 57,0 m”, na działkach nr: 10/14; 10/11 arkusz mapy 2, w miejscowości Trzebiszyn.

30.05.2018

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT - na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2018 z zakresu KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI

30.05.2018

OBWIESZCZENIE - O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA DOT. PRZEDSIĘWZIECIA: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE Ø 50 ÷ 125 mm i osiedlowej pompowni ścieków”

28.05.2018

OBWIESZCZENIE - O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA DOT. PRZEDSIĘWZIĘCIA: „Kino plenerowe – wybudowanie podestu przy budynku remizy”, na dz. nr: 539/80 arkusz mapy 6, w miejscowości Laskowice.

17.05.2018

OBWIESZCZENIE - O UPRAWNIENIACH STRON DOT. PRZEDSIĘWZIĘCIA: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „KLU 7004 A” wraz z zasilaniem, na dz. nr: 614/256; 666/81; 717/81 arkusz mapy 2, w miejscowości Jasienie".

15.05.2018

OBWIESZCZENIE - O UPRAWNIENIACH STRON DOT. PRZEDSIĘWZIĘCIA: „budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Ø 90 o długości 57,0 m”, na dz. nr: 10/14; 10/11 arkusz mapy 2, w miejscowości Trzebiszyn.

15.05.2018

OBWIESZCZENIE - O UPRAWNIENIACH STRON DOT. PRZEDSIĘWZIĘCIA: "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Ø 90 o długości 54,0 m wykonany metodą bezwykopową”

09.05.2018

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany dokumentu pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lasowice Wielkie”.

02.05.2018

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania:„Kino plenerowe – wybudowanie podestu przy budynku remizy” na dz. nr: 539/80 arkusz mapy 6, w miejscowości Laskowice.

23.04.2018

ZARZĄDZENIE Nr 368 / 2018 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora w Zespole Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnym w Lasowicach Wielkich.

20.04.2018

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - „Dwuetapowa budowa obory dla krów mlecznych o obsadzie do 170 DJP (pierwszy etap do 80 DJP, kolejny do 170 DJP)” w Lasowicach Wielkich

10.04.2018

DECYZJA ŚRODOWISKOWA DOT. KANALIZACJI WSI LASOWICE MAŁE

04.04.2018

OBWIESZCZENIE - O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „KLU7004 A” wraz z zasilaniem na dz. nr: 614/256; 666/81; 717/81 arkusz mapy 2, w miejscowości Jasienie.

29.03.2018

OBWIESZCZENIE - „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Ø 90 o długości 57,0 m” na dz. nr: 10/14; 10/11 arkusz mapy 2, w miejscowości Trzebiszyn.

28.03.2018

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania: „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Ø 90 o długości 54,0 m wykonany metodą bezwykopową” w Chocianowicach

19.03.2018

NFORMACJA O OPŁACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ

13.03.2018

OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LASOWICE WIELKIE

08.03.2018

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w PIERWSZYM półroczu 2018 roku

15.02.2018

Sprawozdanie - z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2018

12.02.2018

KONKURS OFERT NA DOTACJE W 2018 r. - na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

26.01.2018

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Lasowice Wielkie

26.01.2018

Konsultacje projektu PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2018

14.12.2017

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - „budowa odcinka elektroenergetycznej sieci nN 0,23 kV wraz z punktami oświetleniowymi”, na działce nr: 180 arkusz mapy 7, w miejscowości Gronowice.

29.11.2017

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 KLU7004 A”, na działce nr: 614/256 arkusz mapy 2, w miejscowości Jasienie

27.11.2017

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

20.11.2017

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chudoba

02.11.2017

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT - na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej cz.III.

02.11.2017

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Budowa oświetlenia drogowego”, na działkach nr: 75/2 arkusz mapy 6, 165; 166; 19 arkusz mapy 7, w miejscowości Gronowice.

02.11.2017

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Budowa oświetlenia drogowego”, na działkach nr: 114/1 arkusz mapy 2, 58 i 62 arkusz mapy 4, w miejscowości Gronowice.

26.10.2017

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LASOWICE WIELKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2018

25.10.2017

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA: „Budowa odcinka elektroenergetycznej sieci nN 0,23 kV wraz z punktami oświetleniowymi”, na dz. nr: 180 arkusz mapy 7 w miejscowości Gronowice.

20.10.2017

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Budowa oświetlenia drogowego na dz. nr: 46/8 arkusz mapy 2 w miejscowości Lasowice Małe"

20.10.2017

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Budowa skateparku – placu z kostki brukowej bezfazowej z urządzeniami”

05.10.2017

Konsultacje projektu ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LASOWICE WIELKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2018

25.09.2017

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chudoba

19.09.2017

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa linii kablowej ziemnej w miejscowości Laskowice"

19.09.2017

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa linii kablowej ziemnej miejscowości Lasowice Wielkie"

12.09.2017

Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa oświetlenia STAWU W JASIENIU"

12.09.2017

Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa oświetlenia boiska w Lasowicach Małych"

06.09.2017

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Remont dwóch odcinków równoległych gazociągów relacji Tworóg – Komorzno nitka I i II...

29.08.2017

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - „Budowa skateparku – placu z kostki brukowej bezfazowej z urządzeniami”, na dz. nr: 1/20 arkusz mapy 4 w miejscowości Lasowice Wielkie

28.08.2017

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego „budowa sieci kanalizacji sanitarnej odcinek około 72 m"

23.08.2017

O B W I E S Z C Z E N I E GK.6733.16.2017.ZJ

22.08.2017

O B W I E S Z C Z E N I E GK.6733.15.2017.ZJ

22.08.2017

O B W I E S Z C Z E N I E GK.6733.14.2017.ZJ

22.08.2017

O B W I E S Z C Z E N I E GK.6733.13.2017.ZJ

21.08.2017

Wójt Gminy Lasowice Wielkie informuje, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

18.08.2017

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

01.08.2017

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

24.07.2017

Zawiadomienie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

12.07.2017

O B W I E S Z C Z E N I E -wszczęcie postępowania "Budowa oświetlenia stawu"-JASIENIE

12.07.2017

O B W I E S Z C Z E N I E - oświetlenie boiska w Lasowicach Małych - wszczęcie postępowania

10.07.2017

OBWIESZCZENIE - wszczęcie postępowania"Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „KLU 7004 A”

05.07.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

27.06.2017

WÓJT GMINY LASOWICE WIELKIE ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy Lasowice Wielkie w 2017 roku

21.06.2017

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

15.06.2017

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI

09.06.2017

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W 2017 ROKU.

06.06.2017

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO - decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

01.06.2017

Zarządzenie Nr 280/2017