logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Informacja z otwarcia ofert

Lasowice Wielkie, 30.03.2017

ZP.271.1.2017
 

Informacja z otwarcia ofert

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowę dróg w miejscowościach: Chudoba, Trzebiszyn, Tuły, Chocianowice".

  

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuję:

w dniu 30.03.2017 r. o godz. 12.10 odbyło się otwarcie ofert w w/w postępowaniu. Do godziny 12:00 złożone zostały 3 oferty przez n/w Wykonawców.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

część I zamówienia to 83.419,50 zł brutto,

cześć II zamówienia 110.000 zł brutto,

część III zamówienia 104.000 zł brutto,

część IV zamówienia 330.000 zł brutto.

 

Oferty złożyli:

  LP

Nazwa i adres Wykonawcy
 

Część zamówienia

Oferowana cena brutto

Gwarancja jakości

Termin wykonania

Warunki płatności

1

 

P.H.U. „Domax”
Arkadiusz Mika
ul. Grabińska 8
42-283 Boronów

I

68.745,30zł

60 m-cy

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

II

116.069,60zł

60 m-cy

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

III

131.684,91zł

60 m-cy

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

IV

338.469,86zł

60 m-cy

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

2

 

P.H.U. „Larix”
Sp. z.o.o.
ul. Klonowa 11
42-700 Lubliniec

I

71.054,01zł

60 m-cy

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

II

145.728,59zł

60 m-cy

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

III

149.183,00zł

60 m-cy

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

IV

480.761,82zł

60 m-cy

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

3

 

P.P.U.H. „Tombud”
ul. Słowackiego 1/40
46-300 Olesno

 

I

56.145,71zł

60 m-cy

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

II

94.480,03zł

60 m-cy

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

III

100.750,85zł

60 m-cy

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

IV

302.400,11zł

60 m-cy

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2831
Osoba wprowadzająca informację Sara Marczak
Osoba publikująca informację Sara Marczak
Osoba odpowiedzialna za informację Sara Marczak
Data opublikowania 2017-03-31 21:38:17
Zmodyfikował Sara Marczak
Data ostatniej aktualizacji 2017-03-31 21:38:17