logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zarządzenie Nr 118/19 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na lata 2019 - 2022

Zarządzenie Nr 118/19

Wójta Gminy Lasowice Wielkie

z dnia 22 października 2019 .roku

 

 

w sprawie przyjęcia planu wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na lata  2019 - 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2  pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. - o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019, poz. 506 ) oraz  art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt. 3 i ust. 1 d ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (( tj. Dz. U z 2018 r., poz. 2204, 2348 z 2019 r., poz. 270, 492, 801, 1309)Wójt Gminy Lasowice Wielkie zarządza co następuje :

 

 

 • 1

 

Przyjąć Plan Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Lasowice Wielkie na lata 2019-2022 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 

 • 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Lasowice Wielkie.

 

 

 • 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do zarządzenia Nr  118/19

Wójta Gminy Lasowice Wielkie

z dnia 22.10.2019 roku

 

 

Plan wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na lata 2019 – 2022

 

 

I . Zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu oraz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.

 

Powierzchnia gminnego zasobu nieruchomości na dzień  31 grudnia 2018 r. : wyniosła : 235,57 ha w tym :

 

- rola, łąki, pastwiska                        - 14,63 ha

- rowy                                              - 23,73 ha

- grunty leśne                                   - 0,87  ha

- grunty zabudowane i zurbanizowane -22,94 ha

- drogi                                              - 171,04 ha

- nieużytki                                        - 1,74 ha

- inne tereny                                      - 0,62 ha    

 

 1. Prognoza.

 

 1. dotycząca udostępnienia nieruchomości zasobu oraz nabywania nieruchomości do zasobu.

 

Gmina Lasowice Wielkie zamierza udostępnić nieruchomości poprzez : sprzedaż, oddanie w dzierżawę, najem lub użyczenie.

 

Plan

2019

2020

2021

2022

Sprzedać w drodze przetargu

1 ha 

1 ha

1 ha

1 ha

Sprzedać w drodze bezprzetargowej

1 ha

1 ha

1 ha

1 ha

Sprzedać mieszkania komunalne wraz z udziałem w gruncie na rzecz najemców

0

1

0

1

Wydzierżawić nieruchomości gminne

2,50 ha

2,50 ha

3,00 ha

3,00 ha

 

Sprzedaż w drodze przetargu dotyczy działek położonych min. w miejscowościach : Laskowice : dz. nr 168/17,  2/13, 359/19

Lasowice Małe : dz. nr 111, 21/8

 

Gmina Lasowice Wielkie zamierza nabyć do zasobu nieruchomości niezbędne na cele publiczne do realizacji zadań własnych m.in. wynikających ze Studium i Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub z decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Nabywanie odbędzie się na podstawie decyzji komunalizacyjnych, decyzji i zarządzeń administracyjnych.                                                             W latach 2019-2022 nabywanie nieruchomości realizowane będzie w ramach posiadanych środków finansowych zaplanowanych w budżecie na poszczególne lata. Wartość rynkową nabywanych nieruchomości określi rzeczoznawca majątkowy.

 

 

 

 1. poziom wydatków związanych z udostępnieniem nieruchomości zasobu oraz nabywaniem nieruchomości do zasobu.

 

Wydatki związane ze sprzedażą i wydzierżawianiem nieruchomości gruntowych obejmują koszty wynikające z przygotowania nieruchomości do sprzedaży, wydzierżawiania ( ogłoszenia w prasie lokalnej, usługi geodezyjne, operaty szacunkowe, opłaty za wnioski do ksiąg wieczystych, wyrysy i wypisy, koszt notarialne ) kształtować się będą na poziomie :

 

 1. a) 2019 - 000 zł
 2. b) 2020 - 000 zł
 3. c) 2021 - 000 zł
 4. d) 2022 - 000 zł

 

Koszty wynikające z nabycia nieruchomości do zasobu z przeznaczeniem na cele publiczne :

 

 1. a) 2019 - 000 zł
 2. b) 2020 - 000 zł
 3. c) 2021 - 000 zł
 4. d) 2022 - 000 zł

 

 

W gminie Lasowice Wielkie nie występuje trwały zarząd nieruchomości, natomiast jednostki organizacyjne gminy ( placówki oświatowe i ochotnicze straże pożarne posiadają nieruchomości w bezpłatnym użyczeniu ( pow. 6,6069 ha ).

 

 

 

 

III. Program zagospodarowania nieruchomości zasobu.

 

Gmina Lasowice Wielkie gospodaruje zasobem nieruchomości zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki, kierując się przy tym zaspokajaniem potrzeb społeczności lokalnej i realizacją zadań publicznych w oparciu o przepisy :

 

- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  ( tj. Dz. U z 2018 r., poz. 2204, 2348 z 2019 r., poz. 270, 492, 801, 1309 )

- Kodeks Cywilny ( Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm. ),

- uchwały Rady Gmin y Lasowice Wielkie Nr XXXI-216/09 z dnia 28.10.2009 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lasowice Wielkie,

- uchwały Rady Gminy Lasowice Wielkie Nr XXXIX-264/10 z dnia 26.05.2010 r. w sprawie zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych oraz budynków i lokali użytkowych stanowiących własność mienia gminy,

- uchwały Rady Gminy Lasowice Wielkie Nr XII/62/15 z dnia 25.11.2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lasowice Wielkie na lata 2016-2020.

 

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1652
Osoba wprowadzająca informację Jarosław Sułkowski
Osoba publikująca informację Jarosław Sułkowski
Osoba odpowiedzialna za informację Jarosław Sułkowski
Data opublikowania 2019-10-22 11:09:58
Zmodyfikował Jarosław Sułkowski
Data ostatniej aktualizacji 2019-10-22 11:09:58